เอกสารเผยแพร่
หลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565
หลักสูตรสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ ปีการศึกษา 2564-2568
แผนปฏิบัติการประจําปี ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565
แผนปฏิบัติการประจําปี ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565
แผนปฏิบัติการประจำปี กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2565
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564
รายงานผลการดำเนินงานจัดการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
รายงานผลการดำเนินงานจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564
รายงานผลการดำเนินงานจัดการศึกษา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2564
แผนปฏิบัติการประจําปี ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564
แผนปฏิบัติการประจําปี ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
แผนปฏิบัติการประจำปี กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2564
รายงานผลการดำเนินงานจัดการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563
รายงานผลการดำเนินงานจัดการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน