ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารสำนักงาน/ป.1ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2499
งบประมาณ : 100,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องประชุม 11 มกรา/ป.1ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2508
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน อนุบาล/ป.1ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2510
งบประมาณ : 150,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ป.1-ป.2/004
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2515
งบประมาณ : 330,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ป.5-ป.6/สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 1,780,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ป.3-ป.4/สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 1,920,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน มัธยม/สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 1,920,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน เกษตร/216 ล/57-ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : 300,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2516
งบประมาณ : 44,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 60,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารพระราชทาน/สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 1,581,424 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู/กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2510
งบประมาณ : 40,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม/401
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ : 40,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม/สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 52,500 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม/สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 90,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม/สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 55,500 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม/อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : 120,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2561
งบประมาณ : 950,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 50,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ/ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 60,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ/ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 240,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้ว/รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551
งบประมาณ : 371,500 บาท
เพิ่มเติม..