กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางงามเนตร เสาววิทยาพุฒิกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววิไลลักษณ์ มหันตมรรค
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเปรมฤทัย สุกใส
ครูชำนาญการพิเศษ

นางลัดดาวัลย์ เพชรแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวยุพิรัตน์ จันทร์ฉาย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิชญา จันทร์บุญรอด
ครูชำนาญการ

นางสาวจุฑามาศ เทพจันทร์
ครูชำนาญการ

นางกัสมีรา แวฮามะ
ครูชำนาญการ

นางอรุณี วิเชียรรัตน์
ครูชำนาญการ

นางสาวเกศสุดา แดงปง
ครู

นางสาวอัฟนาน ดาโอะ
ครู