กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจุฑามาศ เทพจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 0818975436
อีเมล์ : Juthamad1235@gmail.com

นางสาวเปรมฤทัย สุกใส
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0810935329
อีเมล์ : Naynal1967@hotmail.com

นางลัดดาวัลย์ เพชรแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0898776365
อีเมล์ : Chayawan.p@gmail.com

นางสาววิไลลักษณ์ มหันตมรรค
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0898782134
อีเมล์ : Jass_thanya@hotmail.com

นางสาวยุพิรัตน์ จันทร์ฉาย
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0612479857
อีเมล์ : yingyu@hotmail.co.th

นางกัสมีรา แวฮามะ
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0812752675
อีเมล์ : miracity96@gmail.com

นางอรุณี วิเชียรรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0612644126
อีเมล์ : pram_oj@hotmail.com

นายนิพันธ์ ยอดดี
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0892936262
อีเมล์ : bangponja@gmail.com

นางสาวเกศสุดา แดงปง
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0810959175
อีเมล์ : nomsod_partongkoo@hotmail.com

นางสาวอัฟนาน ดาโอะ
ครู
เบอร์โทร : 0621195107
อีเมล์ : afnandaooh@gmail.com