กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเจะนูรวาตี บินกูโน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายรอฮีมาน อารอมะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางน้ำมนต์ รอดบน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวสันต์ วระพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุริยา บรรลือพืช
ครู

นางสาวอารีนา บินบูละ
ครูผู้ช่วย

นายอัสแม บือซา
ครูผู้ช่วย

นางสาวเจ๊ะรอกาย๊ะ สือแม
พนักงานราชการ