งานธุรการ/สำนักงาน

นางสุธาสินี ไชยกูล
ครูธุรการ

นางสาวแวรูซีตา หมิ๊โด
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ