ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2483 โดยประชาชนเป็นผู้จัดตั้ง เดิมเป็นอาคารเรียนชั่วคราว ตั้งอยู่ในที่ดินของเอกชน อุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่มี เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 ได้เปิดทําการเรียนการสอนได้ 10 ปี อาคารเรียนก็พังเสียหาย ในปี พ.ศ.2494 ชาวบ้านจึงได้ช่วยกันก่อสร้างใหม่ โดยย้ายโรงเรียนไปตั้งอยู่ในที่ดินของนายหะยีเจ๊ะเงาะ ลาเต๊ะ เปิดสอนมาจนถึงปี พ.ศ. 2496 ทางราชการจึงได้จัดซื้อที่ดินเป็น ที่ตั้งโรงเรียนโดยมีมีเนื้อที่ 11 ไร่ - งาน 83 ตารางวา และได้เปิดทําการสอนและเป็นที่ตั้ง โรงเรียนมาจนถึงปัจจุบัน