คณะผู้บริหาร

นายชยพล เพชรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0860986004
อีเมล์ : chayapol.nara@gmail.com

นางสาวฟาตอนะห์ นิและ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0980170906
อีเมล์ : Wilawannilae@gmail.com

นายฮัมดีน กะสูเมาะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0872917996
อีเมล์ : hamdeen69@gmail.com

นางลัดดาวัลย์ เพชรแก้ว
หัวหน้างานบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 0898776365
อีเมล์ : chayawan.p@gmail.com

นางสาวอัญชนา หะยะมิน
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0650477522
อีเมล์ : unchana@salamai.ac.th

นางน้ำมนต์ รอดบน
หัวหน้างานบริหารบุคคล
เบอร์โทร : 0815410559
อีเมล์ : nammonrodbon247@gmail.com

นายธีรศักดิ์ เอียดทุ่งคา
หัวหน้างานบริหารกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 0883951461
อีเมล์ : boomboo71@gmail.com

นางศิริวรรณ เหลือมปุย
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
เบอร์โทร : 0872963600
อีเมล์ : wansiri101@yahoo.co.th

นางเจะนูรวาตี บินกูโน
หัวหน้างานบริหารโครงการพระราชดำริ
เบอร์โทร : 0845495644
อีเมล์ : bchenurwatee@yahoo.com