คณะผู้บริหาร

นายชยพล เพชรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวฟาตอนะห์ นิและ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายฮัมดีน กะสูเมาะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางลัดดาวัลย์ เพชรแก้ว
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

นางสาวอัญชนา หะยะมิน
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางน้ำมนต์ รอดบน
หัวหน้างานบริหารบุคคล

นางสาววิไลลักษณ์ มหันตมรรค
หัวหน้างานบริหารกิจการนักเรียน

นางศิริวรรณ เหลือมปุย
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

นางเจะนูรวาตี บินกูโน
หัวหน้างานบริหารโครงการพระราชดำริ