ปฐมวัย

นางนัยเนตร อารอมะ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวฆอบีเราะห์ ดอฮะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวดรุณี ดวงสุข
ครูชำนาญการ

นางจุรีพร จันทร์คง
ครูชำนาญการ

นางประจวบ พันธุ์วิเศษ
ครูชำนาญการ

นางสาวภูมิฤทัย เพ็ชรนิล
ครูชำนาญการ

นางปัทมา มัยเซ็ง
ครูชำนาญการ

นางนอรีฮา ดารามั่น
พนักงานราชการ

นางสาวนาปีซะห์ มะนอ
พนักงานราชการ