คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางนัยเนตร อารอมะ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
เบอร์โทร : 0862881152
อีเมล์ : Nun101@yahoo.co.th

นางสาวฆอบีเราะห์ ดอฮะ
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0849674199
อีเมล์ : colllee084@hotmail.com

นางสาวดรุณี ดวงสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0865947008
อีเมล์ : Fondarunee@hotmail.com

นางจุรีพร จันทร์คง
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0878871813
อีเมล์ : Jubjik_25@hotmail.com

นางสาวภูมิฤทัย เพ็ชรนิล
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0982480099

นางอรนุช เสาะสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0872996287
อีเมล์ : khongoranoot123@gmail.com

นางสาวปัทมา กูแดหวา
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0954142132
อีเมล์ : Pattama29012535@gmail.com

นางนอรีฮา ดารามั่น
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0872956688
อีเมล์ : Noreehadaraman@gmail.com

นางสาวนาปีซะห์ มะนอ
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0862870590
อีเมล์ : sahmanor@hotmail.com