กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุชัญญา พรหมแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนูรซีลาวาตี รักดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเบญจวรรณ มุขแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิริวรรณ เหลือมปุย
ครูชำนาญการ

นายอิรฟานร์ มะรอดิง
ครู