กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุชัญญา อินนุพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 0848613742
อีเมล์ : suchanya4059@yahoo.co.th

นางนูรซีลาวาตี รักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0828228262
อีเมล์ : Nurasi@hotmail.com

นางเบญจวรรณ มุขแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0872974348

นางศิริวรรณ เหลือมปุย
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0872963600
อีเมล์ : wansiri101@yahoo.co.th

นายอิรฟานร์ มะรอดิง
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0822652219
อีเมล์ : irfanmrd10@gmail.com