กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประสงค์ บุญหนิ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกฤตานนท์ เสาร์พูล
ครูชำนาญการ

นายธีรศักดิ์ เอียดทุ่งคา
ครูชำนาญการพิเศษ