กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประสงค์ บุญหนิ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธีรศักดิ์ เอียดทุ่งคา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกฤตานนท์ เสาร์พูล
ครูชำนาญการ