กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายฤทธิเดช สงวนวงค์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุชิลา นิเลาะ
พนักงานราชการ