ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ ปีการศึกษา 2563
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
46
46
92
4
อบ.3
46
51
97
4
รวม อบ.
92
97
189
8
ป.1
51
61
112
4
ป.2
60
51
111
4
ป.3
54
70
124
4
ป.4
52
45
97
3
ป.5
51
50
101
3
ป.6
67
44
111
3
รวมประถม
335
321
656
21
ม.1
9
9
18
1
ม.2
22
19
41
2
ม.3
13
11
24
1
รวมมัธยมต้น
44
39
83
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
471
457
928
33
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563