กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวพุดดี ยอดดี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 086-2876830
อีเมล์ : Putd_2507@hotmail.com

นางสาวมาดีฮะห์ ดอฮะ
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0862915830
อีเมล์ : Madee_4388@hotmail.co.th

นางอัคลีมา มะยูนุ
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0862942006
อีเมล์ : aklima_12@hotmail.com

นางซารีนา เจ๊ะแว
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0822686553
อีเมล์ : Sarina_1013@hotmail.com

นางสาวมัสตูรา ยูโซะ
วิทยากร