กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพุดดี ยอดดี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอัคลีมา มะยูนุ
ครูชำนาญการ

นางสาวมาดีฮะห์ ดอฮะ
ครูชำนาญการ

นางซารีนา เจ๊ะแว
พนักงานราชการ

นางสาวมัสตูรา ยูโซะ
วิทยากร