กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางกุณฑิกา ทวีลาศ
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายนิซายูตี บินกูโน
พนักงานราชการ

นางนารีมาลย์ สารีมาแซ
พนักงานราชการ