กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางกุณฑิกา แดงมั่ง
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 0861303775
อีเมล์ : yhib2511@gmail.com

นายนิซายูตี บินกูโน
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0845495644

นางนารีมาลย์ สารีมาแซ
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0862943310
อีเมล์ : mal.zee@hotmail.com