กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายนิซายูตี บินกูโน
พนักงานราชการ

นางกุณฑิกา ทวีลาศ
พนักงานราชการ

นางสาวเจ๊ะรอกาย๊ะ สือแม
พนักงานราชการ

นางนารีมาลย์ สารีมาแซ
พนักงานราชการ