กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุวรรณี อิ้นมณี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอัญชนา หะยะมิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวฟาตีมะห์ สะตอปา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเพียงใจ พรหมสกุล
ครูชำนาญการ

นางสาวนูรฮายาตี มะยูโซะ
ครูชำนาญการ

นางสาวฟาดีละห์ ยูโซะ
ครู

นายมูฮัมหมัดซูลกีฟลี นิโซ๊ะ
พนักงานราชการ