กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุวรรณี อิ้นมณี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอัญชนา หะยะมิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเพียงใจ พรหมสกุล
ครูชำนาญการ

นางสาวฟาตีมะห์ สะตอปา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนูรฮายาตี มะยูโซะ
ครูชำนาญการ

นางสาวฟาดีละห์ ยูโซะ
ครูผู้ช่วย

นายมูฮัมหมัดซูลกีฟลี นิโซ๊ะ
พนักงานราชการ