ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาใหม่ ปีการศึกษา 2563
ด้วยทางโรงเรียนบ้านศาลาใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 จึงกำหนดรายละเอียดการรับสมัครไว้ดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
- ผู้สมัครเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 ต้องมีอายุ 5 ปี เกิด พ.ศ.2558 และหากเกิด พ.ศ.2559 จะต้องเกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
- ผู้สมัครเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องมีอายุ 7 ปี เกิด พ.ศ.2556 หากเกิด พ.ศ.2557 จะต้องเกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 และจะต้องเป็นผู้ที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาลหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลมาแล้ว
- ผู้สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต้องสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า
2. หลักฐานการรับสมัครนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล 2
- สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง)
- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง)
- สำเนาทะเบียนบ้านของ บิดา - มารดา และของผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดามารดา) จำนวน 2 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง)
- สำเนาบัตรประชาชนของ บิดา - มารดา และของผู้ปกครอง(กรณีไม่ได้อยู่กับบิดามารดา) จำนวน 2 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง)
- หลักฐานอื่น ๆ เช่นสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล (พร้อมฉบับจริง)
- เงิน 450 บาท สำหรับชุดพละ 1 ชุด เสื้อกันเปื้อน 1 ตัว พร้อมปักชื่อ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง)
- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง)
- สำเนาทะเบียนบ้านของ บิดา - มารดา และของผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดามารดา) จำนวน 2 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง)
- สำเนาบัตรประชาชนของ บิดา - มารดา และของผู้ปกครอง(กรณีไม่ได้อยู่กับบิดามารดา) จำนวน 2 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง)
- หลักฐานอื่น ๆ เช่นสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล (พร้อมฉบับจริง)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง)
- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง)
- สำเนาทะเบียนบ้านของ บิดา - มารดา และของผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดามารดา) จำนวน 2 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง)
- สำเนาบัตรประชาชนของ บิดา - มารดา และของผู้ปกครอง(กรณีไม่ได้อยู่กับบิดามารดา) จำนวน 2 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง)
- หลักฐานอื่น ๆ เช่นสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล (พร้อมฉบับจริง)
- หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือใบรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1 ชุด
- รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน)
3. กำหนดการรับสมัครนักเรียน
- ระดับชั้นอนุบาล 2 รับสมัครในระหว่างวันที่ 2 - 31 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 14.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ อาคารอนุบาล โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ ติดต่อขอรับใบสมัครและกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัครตามกำหนดการดังกล่าว
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครในระหว่างวันที่ 6 มีนาคม – 10 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 14.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ อาคารเรียน 1 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ ติดต่อขอรับใบสมัครและกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัครตามกำหนดการดังกล่าว
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครในระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 25 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 14.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ อาคารเรียน 1 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ ติดต่อขอรับใบสมัครและกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลัก
4. รายงานตัวนักเรียน
- รายงานตัวในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านศาลาใหม่

*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนโดยตรง หรือ เฟสบุ๊กแฟนเพจ : โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ หรือ เว็บไซต์ : www.salamai.ac.th ***

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2563,00:00   อ่าน 6293 ครั้ง