เผยแพร่ผลงาน
การดูแลสุขภาพตัวเอง
         โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ เป็นโรงเรียนที่มีความตระหนัก เห็นความสำคัญและความจำเป็นในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน ทั้งในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และสุขภาพอนามัย การบริการตรวจสุขภาพ การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพและการบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน การเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีแก่นักเรียน การบริการอาหารกลางวันที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาและนันทนาการในโรงเรียน แต่ในสภาพปัจจุบัน โรงเรียนยังมีปัญหาด้านสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน ที่โรงเรียนจะต้องแก้ไข เช่น นักเรียนยังไม่เห็นความสำคัญของการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยการดูแลตนเอง นักเรียนบางคนยังมีภาวะการเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามเกณฑ์
         จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น เพื่อดำเนินการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนอย่างจริงจัง เพื่อแก้ปัญหาและเสริมสร้างปลูกฝังสุขนิสัยที่ดี ให้สามารถพัฒนาสุขภาพของตนเองอย่างยั่งยืน โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพ เรื่อง ปฏิบัติดี กินอาหารดี สุขภาพดี ในเรื่อง การล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารกลางวัน การแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการ การเสริมสร้างในเรื่องสุขอนามัยร่างกาย  การออกกำลังกาย  และการมีอารมณ์ที่แจ่มใสเบิกบาน
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2563,00:00   อ่าน 3488 ครั้ง