ถาม-ตอบ (Q&A)
การพัฒนาการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบการสอน 3P Plus
โพสโดย
นางรัตนากร เทศยรัตน์
direkrit.y@kjrs.ac.th
การพัฒนาการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบการสอน 3P Plus ชุด Important Days สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) วิเคราะห์สภาพปัญหาข้อมูลพื้นฐานในการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (2) สร้างและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน 3P Plus ชุด Important Days การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบการสอน 3P Plus ชุด Important Days สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบการสอน 3P Plus ชุด Important Days สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียน อบจ. บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 33 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 5 ชนิด ได้แก่ (1) แบบสัมภาษณ์ (2) รูปแบบการสอน 3P Plus (3) แผนการจัดการเรียนรู้ (4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ (5) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาข้อมูลพื้นฐานในการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่านักเรียนไม่ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกำหนดคือ ร้อยละ 70.00 นักเรียนอ่านภาษาอังกฤษและสรุปสาระสำคัญไม่ได้ ครูสอนแบบบรรยายขาดเทคนิคการสอนหรือรูปแบบการสอนที่น่าสนใจ สื่อการสอนที่นำมาใช้ก็ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาจึงไม่สามารถแก้ไขได้ตรงประเด็น ดังนั้นการนำรูปแบบการสอน 3P Plus มาใช้จะช่วยสร้างความเข้าใจในการอ่านให้กับนักเรียน เพราะแต่ละขั้นตอนจะต้องมีการจดบันทึกสรุปเรื่องราวโดยการเขียนแผนผังความคิด และช่วยให้จดจำเรื่องที่อ่านได้ดีขึ้น ทำให้นักเรียนมั่นใจในตนเองด้วย 2. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน 3P Plus ชุด Important Days การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 ประกอบด้วยรูปแบบการสอน 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นเตรียม (P1=Presentation) 2) ขั้นฝึกปฎิบัติ (P2=Practice) และ 3) ขั้นนำไปใช้ (P3=Production) และชุด Important Days มีจำนวน 6 เล่ม ได้แก่ เล่ม 1. เรื่อง Children’S Day เล่ม 2. เรื่อง Loikrathong Day เล่ม 3. เรื่อง Visakha Bucha Day เล่ม 4. เรื่อง Songkran Festival เล่ม 5. เรื่อง Halloween Day และ เล่ม 6. เรื่อง Christmas’S Day และรูปแบบการสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.64/82.93 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอน 3P Plus ชุด Important Days การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบการสอน 3P Plus ชุด Important Days สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.48 , S.D.= 0.50)
IP : 159.192.105.164
โพสเมื่อวันที่ : 02 ก.พ. 2566,13:14 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :